Statut

Na osnovu odredaba Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske (Sl.glasnik RS br.52/2001 od 17.oktobra 2001. godine), članovi MOTO KLUBA “ORLOVI” iz Kotor Varoša na osnivačkoj Skupštini održanoj dana 27.09.2015. godine usvojili su:

S T A T U T

MOTO KLUBA „ORLOVI“ 

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom Udruženje građana MOTO KLUB „ORLOVI“ (u daljem tekstu: Udruženje) reguliše sljedeća pitanja:

 • pravni status
 • naziv i sjedište udruženja
 • ciljevi i djelatnosti udruženja
 • postupak prijema i isključenja članova
 • prava i obaveze članova udruženja
 • organi udruženja
 • način podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu
 • sticanje i raspolaganje sredstvima udruženja
 • oblik i sadržaj pečata
 • zastupanje
 • spajanje, razdvajanje, transformacija i  prestantak udruženja
 • prelazne i završne odredbe

Član 2.

Udruženje na opšti način reguliše pitanja koja, u skladu sa zakonskim propisima, predstavljaju obaveznu sadržinu Statuta, kao i druga pitanja koja su od značaja za ostvarivanje ciljeva i zadataka.

PRAVNI STATUS

Član 3.

Udruženje predstavlja Udruženje građana u kojem se dobrovoljno okupljaju njegovi članovi radi ostvarenja programskih ciljeva i djelatnosti MOTO KLUBA “ORLOVI “.

Član 4

(1) Udruženje ima status pravnog lica

(2) u pravnom prometu sa trećim licima Udruženje ima ovlaštenja utvrđena zakonom i ovim statutom.

(3) Udruženje je osnovano 27.09.2015. godine

(4) Udruženje ima svoj žiro-račun preko kojeg ostvaruje svoje prihode i raspolaže sredstvima kojima upravlja.

Član 5.

         Udruženje stiče sredstva, odnosno određena prava nad srestvima i ta sredstva koristi za ostvarivanje svojih programskih ciljeva i zadataka i njima raspolaže u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, te ostalim normativnim aktima Udruženja.

Član 6.

         Udruženje se može udruživati u saveze i druga udruženja na osnovu odluka organa Udruženja i u skladu sa ovim statutom.

Član 7.

         Udruženje se može učlaniti u međunarodne organizacije, ocnosno udruženja, preko svojih saveza osnovanih na teritoriji Republike Srpske, Bosne i Hercegovine ili samostalnim učlanjivanjem.

NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA

Član 8.

         (1) Tačan naziv udruženja je: MOTO KLUB „ORLOVI“ KOTOR VAROŠ.

(2) Skraćeni naziv udruženja je:  MK”ORLOVI” KOTOR VAROŠ

Član 9.

         Sjedište Udruženja je u Kotor Varošu, Ul Cara Dušana bb.

CILJEVI I DJELATNOSTI

Član 10.

Osnovna djelatnost i programski ciljevi Udruženja su:

 • razvijanje amaterizma u cilju ispoljavanja sposobnosti i aktivnosti u oblasti motociklizma;
 • razvija tehničku kulturu među mladim generacijama, da unapređuje vještinu upravljanja motociklom u cilju povećanja stepena bezbjednosti u saobraćaju na putevima;
 • podstiče članove udruženja, ljubitelje motociklizma i sve ostale učesnike u sabraćaju na pridržavanje odredbi i propisa zakona o bezbijednosti u saobraćaju;
 • u okviru svojih mogućnosti, organizuje i održava moto manifestacije nacionalnog i međunarodnog karaktera;
 • svojim djelovanjem obezbjeđuje materijalna sredstva za nastupe članova kluba na moto manifestacijama u zemlji i inostranstvu;
 • organizovanje kulturnog djelovanja u javnosti;
 • širenje drugarstva i solidarnosti kao i izgradnja humanih odnosa, aktivno učešće u razvijanju kolegijalnosti;
 • organizovanje i razvijanje raznih oblika amaterskog rada, edukacije članova po raznim segmentima i zabavnog života članova;
 • saradnja sa srodnim organizacijema i institucijama;
 • odavanje priznanja članovima za uspješan rad i angažovanje u Udruženju;
 • borba protiv droga, narkomanije, dopinga i dr. štetnih i zabranjenih sredstava;
 • drugi ciljevi i zadaci od posebnog interesa za amaterizam motociklizma;

Član 11.

Udruženje vrši i poslove od opšteg interesa koji su vezani za predstavljanje grada, opštine i države u oblasti motociklizma.

 

Sporedne djelatnosti značajne za samofinansiranje i razvoj

Član 12.

Radi ostvarenja prihoda i samofinansiranja Udruženje u namjeri poboljšanja opremljenosti tehničkim dijelom opreme i uređaja, prostorija, radionica, potrebnih sredstava, reklamnih materijala i dr. Skupština Udruženja će donositi odluke oko obavljanja privredne djelatnosti, odnosno funksionisanja kantine, a u skladu sa zakonom.

Član 13.

Udruženje može da vrši i druge djelatnosti u manjem obimu koje služe djelatnosti upisanoj u registru predviđenom ovim Statutom i regulisano Zakonom o udruženjima i fondacijama, koje se uobičajeno vrše uz te djelatnosti u manjem obimu, povremeno ili koje doprinose potpunijem iskazivanju i obavljanju iskazne djelatnosti.

Član 14.

Udruženje ima srednjoročni plan rada, godišnji program rada i finansijski plan. U srednjoročnom planu rada daju se smjernice i osnovni pravci razvoja Udruženja. Godišnji program rada zasniva se na utvrđenom srednjoročnom planu i ukazanoj potrebi, a finansijski plan utvrđuje se shodno potrebama i mogućnostima Udruženja.

Član 15.

Zadaci Udruženja izvršavaju se zajedničkim akcijama svih članova, akcijama članova pojedinih klubova ili sekcija, odnosno akcijama pojedinaca-članova uz saglasnost Skupštine. Izvršenje zadataka sprovodi se planskim i oragnizovanim radom, na pripremanju klubova, sekcija i pojedinaca za učešće i takmičenje.

Član 16.

Udruženje ostvaruje svoju djelatnost na području Republike Srpske, a po ukazanoj potrebi i ostvarenim uslovima, u skladu sa Zakonom, a prema mogućnostima i šire.

POSTUPAK PRIJEMA I ISKLJUČENJA ČLANOVA

Član 17.

(1) Prijem članova Udruženja vrši se na osnovu javnog poziva u sredstvima informisanja, kao i drugim vidovima oglašavanja i animiranja građana.Primljeni članovi stupaju u članstvo tako što potpisuju pristupnicu, te im se izdaje članska karta.

(2)  Svaki primljeni član prolazi kroz period stažiranja koji traje jednu godinu. U  toku te godine stažista je dužan da u što većoj mjeri ispunjava ciljeve i zadatke kao i svaki punopravni član, i na taj način stažista pokazuje da li je voljan da postane punopravni član kluba. Ukoliko Skupština Udruženja ne bude imala primjedbe, nakon toga perioda stažista postaje punopravni član kluba.

(3) Članstvo u Udruženju odobrava Skupština, svojom Odlukom u kojoj se obavezno propisuju uslovi i obaveze tog člana prema Udruženju.

(4) Članska karta je svojina Udruženja kao i sva ostala obilježja (grb,amblem,zastava,itd) i po prestanku članstva, član je dužan sve navedeno vratiti Udruženju.

Član 18.

(1) Rad članova Udruženja zasnovan je na principu dobrovoljnosti – članovi udruženja za svoj rad ne primaju nikakvu naknadu.

(2) Član kluba može biti lice koje posjeduje motocikl i koji posjeduje vozačku A kategoriju – odobrenje za upravljanje motociklom.

Član 19.

Za učlanjenje maloljetnih članova neophodna je saglasnost njihovih roditelja, odnosno staratelja.

Član 20.

U slučaju opravdanog dužeg ili kraćeg odsustva, odlaska na studije, službenog putovanja, služenja vojnog roka i sl. članstvo u Udruženju miruje.

Prestanak članstva, disciplinska i materijalna odgovornost

Član 21.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 • istupanjem;
 • isključenjem;
 • prestankom rada Udruženja.

Član 22.

(1) Istupanje iz Udruženja je dobrovoljno pri čemu član mora vratiti svu zaduženu opremu i imovinu Udruženja kao i člansku kartu.

(2) Istupanje iz Udruženja se evidentira.

(3) Članu se kod istupanja izdaje na njegov zahtjev “ISPISNICA”

Član 23.

(1) Isključenje iz Udruženja izriče se se zbog teže povrede ovog Statuta, kućnog reda, ostalih akata i propisa Udruženja, nepoštovanjem odluka o radu Udruženja, pasivnim odnosom i neredovnim radom u Udruženju, zbog nepoštovanja odredbi i propisa  zakona o bezbjednosti saobraćaja.

(2) Težom povredom naročito se smatra: neizvršavanje zahtjeva rukovodstva, kršenje kodeksa ponašanja, ne pridržavanje higijenskih normi, nanošenje štete ugledu udruženja.

(3)  Isključenje se vrši Odlukom disciplinske komisije i Skupštine. Protiv odluke disciplinske komisije može se podnijeti žalba Skupštini kluba, čija odluka po žalbi  je konačna.

Član 24.

Za nepoštovanje akata Udruženja i povrede discipline mogu se izreći disciplinske mjere. Povrede discipline mogu biti lakše i teže.

Član 25.

(1) Za lakše povrede discipline, izriču se mjere bez disciplinskog postupka i imaju ograničen karakter i službeno se ne registruju.

(2) Mjere bez disciplinskog postupka su: udaljenje iz prostorija Udruženja, udaljenje sa radnog sastanka, zabrana učestvovanja i takmičenja u sastavu Udruženja i druge prikladno-vaspitne mjere kratkoročnog karaktera.

(3) Mjere bez disciplinskog postupka (lakše povrede dužnosti i obaveza), izriču predsjednik, sekretar Udruženja, vođa puta, radi obezbjeđenja nesmetane aktivnosti Udruženja u cjelini. Na izrečenu mjeru bez disciplinskog postupka može se uložiti pismeni prigovor Skupštini Udruženja.

Član 26.

(1) Za teže  povrede vodi se disciplinski postupak a izrečene mjere su: javna opomena, zabrana učestvovanja u radu Udruženja u trajanju od tri do šest mjeseci i isključenje.

(2) Disciplinskim pravilnikom koji usvaja Skuština detaljnije se reguliše izricanje svih disciplinskih mjera i način pokretanja, tok, odlučivanja i žalbeni postupak u disciplinskom postupku. Za radnike po Ugovoru o radu primjenjuju se odredbe Zakona o radu.

Član 27.

Član Udruženja koji je zatečen u vršenju teže disciplinske povrede, odnosno koji je teže povrijedio interese i ugled Udruženja ili navodi druge članove na kršenje Statuta, može se izreći mjera suspenzije (udaljenje iz udruženja) do okončanja disciplinskog postupka. Suspenzija ne može, ni za jednog člana trajati duže od 30 dana.

Član 28.

(1) Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka može podnijeti predsjednik Skupštine Udruženja, rukovodilac sekcije, sekretar Udruženja, vođa puta ili drugo rukovodno lice imenovano od strane Skupštine.

(2) Disciplnska komisija, koju imenuje Skupština Udruženja vodi disciplinski postupak, odlučuje o odgovornosti članova i izriče disciplinske mjere.

(3) U pravilu disciplinski postupak mora se pokrenuti nakasnije u roku od 15 dana, a postupak se u pravilu treba okončati u narednih 30 dana.

(4) Konačnu odluku o izrečenoj disciplinskoj mjeri donosi Skupština Udruženja.

Član 29.

Član Udruženja odgovoran je materijalno za štetu koju je namjerno ili iz krajnje nepažnje nanio Udruženju i istu treba da nadoknadi. Postupak utvrđivanja štete i odgovornosti člana provodi posebna Komisija koju u ovakvim slučajevima formira Skupština svojom Odlukom.

PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA UDRUŽENJA

Član 30.

Prava člana (punopravnog člana) Udruženja su

 • da učestvuje u radu udruženja;
 • da bira i da bude biran u komisije i organe udruženja;
 • da učestvuje u radu udruženja i njegovih Organa ukoliko je izabran u ove organe;
 • da bude obavješten o radu udruženja i njegovih organa;
 • da učestvuje kao član udruženja na organizovanim manifestacijama prilikom čega bi predstavljao Udruženje iz kojeg dolazi;
 • da mu se pruža stručna i druga pomoć za ispunjenje postavljenih mu zadataka;
 • da zahtjeva od Organa Udruženja pismenim putem zaštitu svojih prava ako ocijeni da su mu uskraćena prava od bilo koga u udruženju, a koja su mu garantovana ovim Statutom;
 • da koristi prava, koja proizilaze iz ovog Statuta i drugih akata Organa Udruženja.

Član 31.

Obaveze članova udruženja su:

 • da provode odluke Organa Udruženja,
 • da redovno plaćaju propisanu članarinu,
 • da redovno i uredno dolaze na sastanke i dr. učestvovanje u radu Udruženja,
 • da individualno i kolektivno rade na svom uzdizanju i uzdizanju drugih članova Udruženja,
 • da čuvaju i podižu ugled Udruženja kako u zemlji tako i u inostranstvu,
 • da disciplinovano izvršavaju zadatke koje pred njim postavljaju, predsjednik i sekretar kluba, Upravni odbor, vođa puta i sl.
 • da čuva povjerenu mu imovinu Udruženja,
 • da se u prostorijama Udruženja ponaša u skladu sa utvrđenim kućni redom,
 • da prilikom odlaska na moto susrete nosi oznake kluba i promoviše klupske vrijednosti i aktivnosti

Član 32

Nepoštovanje obaveza iz ovog člana, smatra se težom povredom ovog Statuta i povlači određene disciplinske mjere.

Član 33.

Članovi Udruženja ne mogu bez saglasnosti predsjednika i sekretara Udruženja nastupati za druga udruženja. Nastupima bez saglasnosti se, takodje, čini se teža povreda ovog statuta.

Član 34.

Udruženje radi stimulisanja rada svojih članova, afirmacije moto sporta, zahvalnosti prema pojedincima i organizacijama dodjeljuje prigodne nagrade, priznanja, pohvale i zahvalnice. Sve pohvale i nagrade koje Udruženje dodjeljuje rangirane su na osnovu Pravilnika o nagradama koji donosi Skupština Udruženja.

ORGANI UDRUŽENJA

Član 35.

Organi Udruženja su:

 • Predsjednik;
 • Skupština udruženja;
 • Upravni odobor;
 • Nadzorni odbor;
 • Sekretar;
 • Disciplinska komisija;

Član 36.

Skupština kluba će posebnom odlukom, ukoliko se ukaže potreba, konstituisati Upravni i Nadzorni odbor, te imenovati lica u ove organe. Upravni odbor će, u slučaju konstituisanja, preuzeti ovlašćenja predviđena zakonom. Do imenovanja Nadzornog odbora, nadzor nad zakonitošću i namjenskim korišćenjem i raspolaganjem sredstvima Udruženja vrši Skupština.

Skupština Udruženja

Član 37.

(1) Skupština je najviši organ upravljanja Udruženja koju čine svi punopravni članovi Udruženja.

(2) Skupština  Udruženja radi u sjednicama. Skupština kao najviši organ Udruženja, se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Član 38.

(1) Sjednice Skupštine po načinu sazivanja i namjeni, mogu biti redovne i vanredne. Sjednicu skupštine saziva i sjednicom skupštine rukovodi Predsjednik skupštine. U sprječenosti predsjednika skupštinom predsjedava član koji će biti izabran na početku sjednice. Redovna sjednica se održava jednom godišnje. Vanredne sjednice se održavaju prema potrebi na zahtjev 1/3 članova skupštine ili Predsjednika udruženja.

(2) Poziv za sjednice Udruženja dostavlja se 7 dana prije održavanja sjednice, a članstvo se obavještava o datumu, mjestu, vremenu održavanja i dnevnom redu sjednice Skupštine, i putem oglasa u prostorijama Udruženja.

(3) Skupština Udruženja punovažno radi i odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine punopravnih članova (kvorum). Skupština Udruženja donosi odluke nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova. Izjašnjavanje na sjednici Skupštine po pravilu je javno, a može biti i tajno, zavisno od odluke Skupštine. Donošenje, izmjene i dopune statuta Skupština usvaja dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

Član 39.

Skupština Udruženja bira Predsjednika udruženja, Predsjednika skupštine, Disciplinsku komisiju, sekretara udruženja,  Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 40.

Nadležnost skupštine Udruženja je:

 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune i druge akte određene Statutom,
 • daje saglasnost na pravne radnje preduzete u ime Udruženja prije njegovog upisa u registar,
 • odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku i drugim statusnim promjenama Udruženja,
 • bira i razriješava dužnosti članove Upravnog odbora, Predsjednika udruženja, Predsjednika skupštine, lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje, sekretara,
 • pregleda i potvrdjuje finansijski izvještaj o radu pripremljen od strane Predsjednika ili Upravnog odbora,
 • usvaja  izvještaj o radu, izvještaj o finansijskom poslovanju, program rada Udruženja i finansijski plan za narednu godinu,
 • utvrđuje politiku Udruženja i razvoja,
 • odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa,

Predsjednik

Član 41.

Predsjednik Udruženja ima sledeće obaveze:

 • priprema sjednice skupštine;
 • priprema i predlaže izmjene i dopune statuta i drugih akata koje donosi skupština;
 • sprovodi politiku, zaključke i druge odluke donesene od strane skupštine;
 • upravlja imovinom udruženja;
 • podnosti finansijski izvještaj i izvještaj o radu Udruženja;
 • predstavlja i zastupa Udruženje;
 • usklađuje rad komisija i drugih stalnih i povremenih radnih tijela Udruženja;
 • predsjednik Udruženja je naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Udruženja i potpisuje sva akta i dokumente;
 • stara se o izvršenju odluka, zaključaka i preporuka koja donose organi upravljanja Udruženja;
 • obustavlja od izvršenja akta i odluke organa Udruženja koji su u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima i preduzima mjere u smislu donošenja pravno valjanih akata;
 • donosi rješenja kojima se izvršavaju odluke organa upravljanja Udruženja;
 • pokreće pitanja vezana za realizaciju finansijskog plana i predlaže Upravnom odboru i Skupštini društva potrebne mjere za njihovu realizaciju;
 • predsjednik Udruženja predstavlja Udruženje i njegove organe pred drugim licima i zastupa ih u pravnim odnosima sa trećim licima, a u njegovoj odsutnosti to čini sekretar Udruženja;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim aktima Udruženja.

Član 42.

Mandat Predsjednika traje 4 godine.

Sekretar

Član 43.

(1) Sekretar Udruženja rukovodi stručnom službom Udruženja, u odsutnosti i nemogućnosti Predsjednika Udruženja preuzima sva njegova prava i obaveze, te odgovara za svoj rad Skupštini Udruženja.

(2) Sekretara Udruženja bira Skupština Udruženja nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Član 44.

Dužnosti Sekretara Udruženja su:

 • da obezbjeđuje blagovremeno provođenje odluka i zaključaka Skupštine i o tome ih redovno informiše;
 • aktivno učestvuje u pripremanju  izvještaja, informacija i raznih drugih materijala za potrebe Organa Udruženja;
 • obavlja poslove iz normativne oblasti;
 • vodi matičnu evidenciju članstva;
 • učestvuje  u radu Organa rukovođenja Udruženja;
 • radi na administrativno tehničko organizacionim poslovima;
 • organizuje sastanke, okrugle stolove i konferencije, prima stranke u cilju ostvarivanja interesa Udruženja, sačinjava izvještaje, prima i prosleđuje informacije i saopštenja za javnost, priprema ugovore koje zaključuje Udruženje, stara se o vođenju odgovarajućih evidencija radi lakšeg rada Udruženja;
 • sekretar Udruženja koordinira i kontroliše rad klubova, stalnih i povremenih stručnih i drugih radnika;
 • izdaje naloge kojima se obezbjeđuje pravilno i pravovremeno provođenje zakonitog rada i djelovanja;
 • materijalno zadužuje, nadzire i odgovara za materijalna sredstva i opremu Udruženja;
 • predstavlja i zastupa Udruženje u odsutnosti predsjednika,
 • organizuje rad privrednih djelatnosti u sklopu Udruženja potrebnih za samofinansiranje, održavanja i unapređuje imovinu Udruženja (ugostiteljske, trgovačke, uslužne i druge djelatnosti)
 • organizuje manifestacije, javne nastupe, takmičenja, učešća, putovanja, skupove i drugo, u cilju okupljanja mladih, stvaranja takmičarskog duha i kolegijalnosti i sl;
 • radi i druge poslove koji proizilaze iz odredaba ovog Statuta i drugih opštih akata;

Disciplinska komisija

Član 45.

(1) Skupština Udruženja bira Disciplinsku komisiju koja broji tri (3) člana, nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova. Na sjednici Skupštine Udruženja bira se predsjednik disciplinske komisije.

(2) Disciplinska komisija u svom radu primjenjuje Statut i Pravilnik o radu Disciplinske komisije. Komisija radi u sjednicama, sastaje po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

(3) Mandat članova Disciplinske komisije je dvije (2) godine i mogu biti ponovo birani.

Klubovi

Član 46.

Klub je organizaciona jedinica Udruženja, koja se bavi radom na ostvarenju ciljeva i djelatnosti Udruženja.

Član 47.

(1) Formiranje klubova se vrši na osnovu pokazanog interesovanja članova, a po obezbjeđenju potrebnih uslova za njegov rad, kao što su:

 • obezbjeđenje potrebnog broja članova,
 • obezbjeđenje materijalnih uslova za rad i sl.

(2) Vidovi djelatnosti i broj klubova utvrđuju se prema zahtjevima i potrebama sredine u kojoj Udruženje djeluje, kao i potrebama njegovih članova.

Član 48.

Odluku o formiranju novih, odnosno reorganizovanih postojećih klubova donosi Skupština Udruženja na prijedlog predsjednika i sekretara Udruženja.

Član 49.

(1) Zbor kluba čine svi članovi kluba.

(2)Zborom kluba rukovodi predsjednik kluba kojeg bira zbor kluba. Zbor kluba raspravlja o pitanjima koja su od značaja za rad kluba i u tom smislu upućuje određene sugestije organima Udruženja. Članovi kluba nezadovoljni radom Zbora kluba, mogu uložiti žalbu Skupštini Udruženja u roku od 8 dana.

(3) Zbor kluba se sastaje prema potrebi.

NAČIN PODNOŠENJA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJA O RADU

Član 50.

Finansijsko-materijalno poslovanje Udruženja obavlja se na način i po postupku utvrđenom zakonskim propisima.

Čln 51.

Pravilnik materijalno-finansijskog poslovanja donosi Skupština Udruženja. Predsjednik ili sekretar podnose Skupštini finansijski izvještaj i izvještaj o radu na usvajanje.

STICANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA UDRUŽENJA

Član 52.

Za ostvarivanje svojih planova i ciljeva Udruženje može steći imovinu od:

 • Dobrovoljni prilozi i pokloni koji imaju novčanu vrijednost;
 • Finansijska sredstva iz budžetskih dotacija i poreza;
 • subvencije i ugovori sa fizičkim i pravnim licima;
 • prihod od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnog prihoda;
 • prihod stečen putem ostvarivanja ciljeva i aktivnosti Udruženja;
 • upisnine;
 • članarine;
 • ostali prihodi ostvareni zakonitim korišćenjem sredstava i imovine;
 • početnog kapitala i sredstva osnivača;
 • dobrovoljnog rada članova Udruženja unutar samog Udruženja, klub-ova i radionica;
 • prodaja ulaznica;
 • organizovanja moto manifestacija;
 • sredstva ostvarena privrednom djelatnošću ili stečena radom kantine.

Član 53.

Svi gore navedeni prihodi koristiće se isključivo za ostvarivanje Satutarnih ciljeva Udruženja i ne mogu se raspodjeljivati među osnivačima, članovima, rukovodstvom, sponzorima, donatorima i dr.

Član 54.

Raspodjela sredstava iz predhodnog stava vrši se prema posebnoj odluci Skupštine Udruženja. Imovinom Udruženja upravlja i raspolaže Skupština Udruženja i stara se da se na zakoniti način koriste sredstva, a Udruženje vodi poslovne knjige u skladu sa zakonom.

OBLIK I SADRŽAJ PEČATA

Član 55.

(1)  Udruženje ima pečat, amblem, grb i zastavu.

(2) Pečat Udruženja je okruglog oblika. Na pečatu je u krugu ispisan tekst: MOTO KLUB KOTOR VAROŠ, a u sredini pečata je tekst (logo): ”ORLOVI”.

ZASTUPANJE

Član 56.

(1)  Udruženje zastupa i predstavlja Predsjednik Udruženja.

(2) U kooperaciji i koordinaciji sa Predsjednikom Udruženja, Udruženje predstavlja i zastupa sekretar Udruženja ili neko od članova koga odredi Skupština Udruženja.

SPAJANJE, RAZDVAJANJE, TRANSFORMACIJA I PRESTANAK UDRUŽENJA

Član 57.

Udruženje se može pripojiti drugom udruženju ili fondaciji. Drugo udruženje se može pripojiti udruženju. Udruženje može izvršiti spajanje sa drugim udruženjem ili fondacijom tako da takvim spajanjem nastane novo udruženje ili fondacija. Udruženje se može transformisati u fondaciju, u skladu sa zakonom. Odluku o transformaciji udruženja iz ovog člana donosi skupština dvotrećinskom većinom članova.

Član 58.

Udruženje prestaje sa radom:

 • odlukom Skupštine udruženja o prestanku rada ili odlukom o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji udruženja;
 • odlukom nadležnog organa, u slučaju da dva ili više udruženja podnesu zahtjev za upis pod istim imenom pa Udruženje ne izvrši nalog organa nadležnog za registraciju kojim je naložena izmjena naziva Udruženja u roku od 30 dana;
 • ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom za održavanje skupštine udruženja, a skupština nije održana;
 • ako se broj članova Udruženja smanji ispod broja utvrđenog kao najmanji broj članova potebnih za osnivanje Udruženja, a skupština udruženja u roku od tri mjeseca od dana nastupanja ove okolnosti ne donese odluku o prijemu novih članova.

Član 59.

Skupština odluku iz prethodnog člana može donijeti:

 • kada se ispune ciljevi i zadaci radi kojih je udruženje osnovano;
 • ako se udruženje udružuje sa srodnim udruženjem (spajanje – fuzija);
 • ako udruženje nema materijalno-finansijska sredstva za dalji rad;
 • ako preraste u druge vidove organizovanja i djelovanja;

Član 60.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine Udruženja. Po prestanku rada Udruženje će podmiriti iz raspoloživih sredstava sve tekuće obaveze, a preostala imovina udruženja dodjeljuje se udruženju u Republici Srpskoj koje obavlja istu ili sličnu statutarnu djelatnost, u skladu sa odredbama statuta, ili će se imovina donirati u humanitarne svrhe.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 61.

Autentično tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruženja.

Član 62.

Izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Udruženja vrše se na način i po postupku koji je predviđen za njihovo donošenje.

Član 63.

Ostali akti Udruženja će se donijeti u saglasnosti sa odredbama Statuta i Zakona, u roku od 6 mjeseci. Ovaj Statut i drugi opšti akti objavljuju se na oglasnoj tabli i na drugi pogodan način, tako da budu dostupni svakom članu Udruženja.

Član 64.

Svi sporovi u Udruženju rješavaju se sporazumno, a u slučaju da se spor ne može riješiti sporazumno riješava ga arbitražna komisija koju će naknadno formirati Skupština Udruženja iz reda istaknutih članova Udruženja. Spor se može iznijeti i pred nadležni sud.

Član 65.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Udruženja.

Broj: 3/15

PREDSJEDAVAJUĆI

U Kotor Varošu,

27.09.2015. godine

Đukić Darijo

Copyright © 2016 MK Orlovi - Moto klub Kotor Varoš